Opdrachtsverklaring

Onze opdracht ten aanzien van bewoners, familie, vrijwilligers, de buurt, de samenleving & onze medewerkers.

De bewoners

Voor de bewoners willen wij bouwen aan een gastvrij huis, een huis dat gegrondvest is op levensvreugde en leefkwaliteit.

In onze dagverzorgingscentra willen we oudere mensen mooie en rustige dagen bieden, waarin ze zich samen met anderen in een aangename sfeer kunnen ontspannen. Zo laten we ook hun omgeving even op adem komen en willen we delen in hun zorg. De bewoners kunnen hun dagverblijf ook benutten om allerlei activiteiten te beoefenen, waarna ze telkens met vernieuwde moed weer naar huis kunnen.

In ons centrum voor kortverblijf willen wij de oudere bewoner een week, twee weken, een maand in een aangepaste leefruimte op krachten laten komen. Die tijd kan ook nodig zijn om een verlies te verwerken of om de eenzaamheid te doorbreken. Het kort verblijf kan bovendien een welgekomen steun zijn voor de familie.

In ons woonzorgcentrum willen wij de bewoners een permanente rust en verzorging gunnen, waarbij ze samen met anderen kunnen meeleven met aangepaste activiteiten en genieten van een professionele begeleiding en verpleging.

In onze assistentiewoningen bieden we een nieuwe thuis aan waarin de bewoner nog alles zelf kan realiseren, permanent geruggensteund door een georganiseerde dienstverlening. De flat wordt een vertrouwde leefruimte waar familie en vrienden welkom zijn, waar zelf bereide maaltijden altijd beter smaken en waar ontvangen een feest is.

Wie dat wenst, geven we met ons pastoraal team een oprechte begeleiding binnen de christelijke opdracht van geloof, hoop en liefde.

Naar het einde toe willen we onze zorg met de grootste aandacht verfijnen tot een bewust, vredig en pijnloos afscheid van familie en vrienden.

We wensen onze oudere bewoners een huis toe van warmte, vrede en veiligheid. We durven daarbij op hun begrip rekenen ten aanzien van onze eigen menselijke en maatschappelijke beperkingen.

terug naar boven

De familie

Wij willen de familieleden van onze bewoners bijstaan in hun zorg en attentie. We luisteren naar hun wensen en suggesties om in overleg de beste en meest verantwoorde zorg en begeleiding te bieden. We betrekken de familie bij ons zorgprogramma en informeren ze over de ontwikkeling van onze ouderenzorg, over allerlei activiteiten en over onze wensen voor een optimale communicatie.

We willen ook de familie van de oudere bewoners in een hartelijke sfeer laten meegenieten van deugddoende ontmoetingen en zinvolle ontspanning. We rekenen daarbij op de faire medewerking van de familie, die mede verantwoordelijk blijft voor de oudere bewoner van ons huis.

Samen met de familie hopen we op goede wederzijdse contacten. Een vriendelijke en welwillende aanpak schept immers het juiste klimaat om het open karakter van een gastvrij en hartelijk huis te bevorderen.

terug naar boven

De vrijwilligers

We willen vrijwilligers die zien en horen, maar zwijgen als dat aangewezen is. Vrijwilligers die dagen en avonden aan anderen willen geven. Vrijwilligers die zon zijn, regen incasseren, onweer verhelpen. Vrijwilligers die veel doen, ook als ze soms minder terugkrijgen. Vrijwilligers die bereid zijn om zich bij te scholen, altijd bewust van zowel hun plichten als hun rechten. Vrijwilligers die een team vormen waar verstandhouding heerst, collegialiteit en wederzijdse waardering.

Wij wensen onze vrijwilligers gelukkige uren bij ons en de nodige appreciatie voor hun inzet door bewoners, personeel en directie.

terug naar boven

De buurt

Voor onze buren willen we een warme buur zijn, met aandacht voor een aantrekkelijke leefsfeer en met het accent op begrip en verstandhouding. Ingeval van nood willen we hun de eerste hulp kunnen bieden. We willen onze buren in de mate van het mogelijke laten meegenieten van onze beschikbare ruimten waar ze voor diverse activiteiten terechtkunnen. We willen graag hun partner zijn om samen bepaalde initiatieven voor de wijk te organiseren.

Wij wensen onze buren een sfeervolle wijk, waarin wederzijds respect, begrip en luisterbereidheid centraal staan.

terug naar boven

De samenleving

Door ons voorbeeld en onze gehechtheid aan fundamentele humane waarden willen wij de samenleving aanmoedigen om de zorg voor oudere mensen buitengemeen ernstig te nemen. Onze deskundigheid hierin willen we staven door een zo sterk mogelijke technische onderbouw van onze zorg. We willen voor de samenleving ook een aangewezen partner zijn bij de ontwikkeling van aangepaste zorgprogramma's. Wij wensen, kortom, een samenleving waarin ieder zijn opdracht optimaal kan invullen en waarin elke mens tot diep in de herfst van zijn leven geluk kan ervaren.

terug naar boven

De medewerkers

Wij willen kunnen rekenen op loyale en deskundige medewerkers, mensen met inzet en doorzettingsvermogen. We willen medewerkers die vrijuit met elkaar communiceren, om in goed overleg de beste resultaten na te streven. We willen medewerkers die, over hun specifieke disciplines heen, een samenhangende ploeg vormen. We willen hun alle kansen aanreiken voor een boeiende opleiding en nuttige bijscholing en hen eveneens betrekken bij de organisatie en de optimalisering van ons zorgpakket.

Wij willen medewerkers die een voorbeeldfunctie vervullen ten aanzien van studenten en stagiairs die in ons huis hun studie aan de praktijk komen toetsen. Wij wensen allen een aangename en open werksfeer toe, waarin dialoog en wederzijdse verrijking de regel zijn.

terug naar boven

Een parabel

Onze zorg dient gestoeld op naastenliefde, geïnspireerd door de boodschap van Jezus Christus. Wat naastenliefde is, lezen we in de mooie parabel van de barmhartige Samaritaan (Lucas, 10, 30-37):

Eens viel iemand, die op weg was van Jeruzalem naar Jericho, in de handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze weggingen, lieten ze hem half dood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg; hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet: hij kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die op reis was, bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden; hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij twee denariën te voorschijn, gaf ze aan de waard en zei: 'Zorg voor hem, en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden.' Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn van de man die in de handen van de rovers gevallen is? Hij antwoordde: 'Die hem barmhartigheid betoond heeft.' En Jezus sprak: 'Ga dan en doet gij evenzo.'

Onze inzet voor de zwakkeren moet gestoeld zijn op een barmhartigheid en rechtvaardigheid die niemand discrimineert. Mensen zijn geen nummers. Zij hebben een eigen gelaat en geaardheid, een persoonlijke identiteit met een eigen en unieke levensgeschiedenis, met een eigen en onvervangbare intrinsieke waarde. Van die waarde uitgaan is de ziel van onze opdracht.

terug naar boven